Notice: wpdb::prepare was called incorrectly. The query does not contain the correct number of placeholders (2) for the number of arguments passed (3). Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 4.8.3.) in /var/www/staged.talentdepo/website/wp-includes/functions.php on line 3838
Talentdepo - Algemeen De applicatie http://www.talentdepo.com/ (hierna: Talentdepo) wordt uitgebaat door BVBA RedBeaver Media, KBO 0564 814 667, met zetel te 8660 Adinkerke, Moeresteenweg 85 (hierna: "RBM"). Vanaf het moment dat u op enigerlei wijze gebruikt maakt van Talentdepo, gaat u uitdrukkelijk akkoord met en aanvaardt u integraal en onherroepelijk deze algemene voorwaarden. Wij raden u ten stelligste aan deze algemene voorwaarden zorgvuldig door te nemen. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Talentdepo geleverd door RBM, maar dekt op geen enkele wijze het gebruiksbeleid van andere dienstverstrekkers waarvan u op of via Talentdepo gebruikt maakt. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele voorwaarden van de gebruiker, waarvan de toepassing integraal wordt afgewezen. De eventuele nietigheid of niet-toepasbaarheid van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, leidt niet tot nietigheid van het geheel van deze algemene voorwaarden. RBM behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Deze algemene voorwaarden werden het laatst gewijzigd op 6 november 2014. Om van alle diensten van Talentdepo gebruik te maken, dient de gebruiker een account aan te maken. RBM respecteer uw recht op privacy en handelt hierbij conform de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (Privacywet). Voor meer inlichtingen over de bescherming van uw gegevens kunt u onze privacy policy raadplegen: Privacy policy. Gebruikersvoorwaarden Talentdepo 2.1 Diensten RBM stelt Talentdepo ter beschikking aan werkzoekenden om zich kenbaar te maken. Er wordt tevens toegang verleend tot vacatures die op Talentdepo worden gepubliceerd door werkgevers. Door het aanvaarden van deze algemene voorwaarden verbinden werkzoekenden zich ertoe hun profiel up-to-date te houden en regelmatig te bezoeken zodat deze toegankelijk blijft voor ingeschreven werkgevers. Overeenkomstig artikel 2.5. van onze privacy policy (te raadplegen op: Privacy policy) wordt het profiel op non-actief gezet indien de werkzoekende Talentdepo een jaar lang niet bezoekt of gebruikt. Wanneer vervolgens Talentdepo nog eens een jaar niet wordt bezocht of gebruikt, wordt het profiel gewist. RBM stelt Talentdepo ter beschikking aan werkgevers om de profielen van werkzoekenden te raadplegen, vacatures te plaatsen en te adverteren. Door het aanvaarden van deze algemene voorwaarden verbinden werkgevers zich ertoe de diensten van Talentdepo enkel te gebruiken voor voormelde doeleinden. Externe gebruikers van Talentdepo (i.e. gebruikers die geen account aanmaken) kunnen geen gebruik maken van functionaliteiten van Talentdepo. RBM wijst de gebruiker er op dat zij geen enkele rol speelt in het rekruteringsproces ten gevolge van het contact tussen werkzoekende en werkgever via Talentdepo. Overeenkomstig artikel 3.1. van deze algemene voorwaarden draagt RBM geen enkele verantwoordelijkheid voor de vorm en/of inhoud van advertenties die werkgevers plaatsen op Talentdepo, noch van profielen aangemaakt door de werkzoekenden. 2.2 Inhoud RBM tracht ervoor te zorgen dat de op Talentdepo aangeboden inhoud (zijnde het geheel van data en informatie in de meest ruime zin) juist, volledig en bijgewerkt is. Ondanks onze inspanningen kunnen er zich onjuistheden voordoen waarvoor RBM geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaardt. RBM kan niet uitsluiten dat er storingen, onderbrekingen of technische fouten opduiken die de toegang tot Talentdepo beperken of verhinderen De gebruiker (zowel werkzoekende als werkgever) is zelf volledig verantwoordelijk voor de inhoud die door hem/haar op Talentdepo wordt geplaatst. De gebruiker dient RBM in hoofdsom, interesten en (advocaten)kosten te vrijwaren tegen elke rechtsvordering met betrekking tot voormelde inhoud. Het gebruik van Talentdepo en de inhoud ervan geschiedt uitsluitend op eigen risico. Het downloaden van inhoud of het op enigerlei wijze verkrijgen van inhoud door het gebruik van Talentdepo gebeurt op eigen verantwoordelijkheid. De inhoud op Talentdepo is beschikbaar in de staat zoals geraadpleegd zonder dat hierbij enige garanties geleverd worden. De inhoud die door de gebruiker op Talentdepo wordt geplaatst, dient te voldoen aan de volgende voorwaarden: de verschafte inhoud moet volledig, correct, concreet en redelijkerwijs relevant zijn. de verschafte inhoud mag geen rechtstreekse publiciteit bevatten voor de (al dan niet professionele) gebruiker of mag er niet in bestaan al dan niet gewenste berichten te versturen naar (e-mailadressen van) andere gebruikers (“spamming”) voor eender welk doel; de verschafte inhoud mag geen inbreuk maken op rechten van derden, waaronder maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten (zoals auteursrechten, naburige rechten, octrooien, know-how, merkenrechten, modelrechten, domeinnamen, databankrechten en software). de verschafte inhoud mag niet in strijd zijn met enige wettelijke bepaling, waaronder maar niet beperkt tot de Privacywet, Wet Marktpraktijken, Wet op de bescherming van de economische mededinging etc.; de verschafte inhoud mag niet lasterlijk, eerrovend, kwetsend, bedreigend, racistisch, obsceen, schadelijk voor minderjarigen zijn of aanzetten tot haat, discriminatie of geweld of op enigerlei wijze in strijd zijn met de openbare orde of goede zeden; de verschafte inhoud mag de goede reputatie van Talentdepo niet schaden; de verschafte inhoud mag geen hyperlinks bevatten naar andere websites; de verschafte inhoud mag geen virussen bevatten of andere malware die technische fouten of niet toegestane interventies doen ontstaan op Talentdepo of op enigerlei wijze schadelijk zijn voor het systeem van RBM en/of voor persoonsgegevens van gebruikers. Indien de inhoud geplaatst op Talentdepo in strijd is met deze algemene voorwaarden heeft RBM het recht om eenzijdig en zonder voorafgaande ingebrekestelling: de inhoud aan te passen of te doen aanpassen, te weigeren of te verwijderen; de gebruiker toegang tot Talentdepo of een gedeelte ervan te ontzeggen; de account van de gebruiker te schorsen of te verwijderen. Aansprakelijkheid RBM is op geen enkele wijze aansprakelijk of verantwoordelijk voor: de kwaliteit, volledigheid, juistheid, geschiktheid, beschikbaarheid of vorm van de inhoud op Talentdepo; enige beslissing genomen of handeling gesteld door een gebruiker op basis van de inhoud op Talentdepo; eventuele storingen, onderbrekingen, technische fouten, virussen etc. op Talentdepo; indirecte schade, onrechtstreekse schade of gevolgschade (waaronder maar niet beperkt tot verlies van een kans, winstderving, dataverlies, emotionele schade etc.); gevallen van overmacht. Niets sluit evenwel de aansprakelijkheid uit van RBM voor opzet of een met opzet gelijk te stellen zware fout. In dit laatste geval is de aansprakelijkheid van RBM evenwel beperkt tot het bedrag waarvoor zij verzekerd is bij haar BA-verzekeraar, en met een maximum van 10.000 EUR per schadegeval. Deze zelfde beperking geldt indien de uitsluiting van aansprakelijkheid vervat in 3.1. door een rechtscollege of arbiter ooit als ongeldig of niet tegenstelbaar zou worden beschouwd. Intellectuele eigendom De inhoud van Talentdepo, waaronder maar niet beperkt tot alle teksten, afbeeldingen, logo’s, grafieken, videobestanden, geluidsbestanden, HTML-codes, databanken, de vormgeving of enige andere inhoud, behoort tot de exclusieve intellectuele eigendom van RBM of haar licentiegevers en mag slechts gereproduceerd worden of meegedeeld worden aan het publiek na uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaandelijke toestemming van RBM of haar licentiegevers. Elke gebruiker verleent aan RBM een kosteloze, wereldwijde en eeuwigdurende licentie om de inhoud die hij/zij op Talentdepo plaatst te reproduceren, verspreiden of publiceren, op enigerlei wijze te gebruiken, verwerken, vertalen en aan te passen. Deze licentie behoudt haar geldigheid, zelfs indien de gebruiker zich uitschrijft op Talentdepo. Elke gebruiker kan een beweerdelijke schending van intellectuele eigendomsrechten melden aan RBM, die daaraan het nodige gevolg zal verlenen. U kunt hiervoor een e-mail zenden aan info@talentdepo.com. Voor onze diensten wordt gebruik gemaakt van bepaalde opensourcesoftware of freeware onder licenties die bepalingen kunnen bevatten die voorrang hebben op deze algemene voorwaarden. Klachten Klachten voortvloeiend uit enigerlei gebruik van Talentdepo en/of de toepassing van deze algemene voorwaarden kunnen gerapporteerd worden aan RBM via e-mail (info@talentdepo.com). Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank Elke betwisting over de interpretatie of toepassing van deze algemene voorwaarden of voortvloeiend uit enigerlei gebruik van Talentdepo is exclusief onderworpen aan het Belgisch recht en valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Gent, tenzij de wet op dwingende wijze de bevoegdheid van een andere rechtbank voorschrijft. Contactgegevens BVBA RedBeaver Media Moeresteenweg 85, 8660 Adinkerke KBO 0564 814 667 http://www.talentdepo.com http://www.redbeavermedia.be E-mail: info@talentdepo.com - Talentdepo

Voorwaarden

Algemeen

 1. De applicatie http://www.talentdepo.com/ (hierna: Talentdepo) wordt uitgebaat door BVBA RedBeaver Media, KBO 0564 814 667, met zetel te 8660 Adinkerke, Moeresteenweg 85 (hierna: “RBM”).
  Vanaf het moment dat u op enigerlei wijze gebruikt maakt van Talentdepo, gaat u uitdrukkelijk akkoord met en aanvaardt u integraal en onherroepelijk deze algemene voorwaarden. Wij raden u ten stelligste aan deze algemene voorwaarden zorgvuldig door te nemen.
  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Talentdepo geleverd door RBM, maar dekt op geen enkele wijze het gebruiksbeleid van andere dienstverstrekkers waarvan u op of via Talentdepo gebruikt maakt.
 2. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele voorwaarden van de gebruiker, waarvan de toepassing integraal wordt afgewezen.
  De eventuele nietigheid of niet-toepasbaarheid van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, leidt niet tot nietigheid van het geheel van deze algemene voorwaarden.
 3. RBM behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Deze algemene voorwaarden werden het laatst gewijzigd op 6 november 2014.
 4. Om van alle diensten van Talentdepo gebruik te maken, dient de gebruiker een account aan te maken. RBM respecteer uw recht op privacy en handelt hierbij conform de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (Privacywet). Voor meer inlichtingen over de bescherming van uw gegevens kunt u onze privacy policy raadplegen: Privacy policy.

Gebruikersvoorwaarden Talentdepo

2.1 Diensten

 1. RBM stelt Talentdepo ter beschikking aan werkzoekenden om zich kenbaar te maken. Er wordt tevens toegang verleend tot vacatures die op Talentdepo worden gepubliceerd door werkgevers. Door het aanvaarden van deze algemene voorwaarden verbinden werkzoekenden zich ertoe hun profiel up-to-date te houden en regelmatig te bezoeken zodat deze toegankelijk blijft voor ingeschreven werkgevers.
  Overeenkomstig artikel 2.5. van onze privacy policy (te raadplegen op: Privacy policy) wordt het profiel op non-actief gezet indien de werkzoekende Talentdepo een jaar lang niet bezoekt of gebruikt. Wanneer vervolgens Talentdepo nog eens een jaar niet wordt bezocht of gebruikt, wordt het profiel gewist.
 2. RBM stelt Talentdepo ter beschikking aan werkgevers om de profielen van werkzoekenden te raadplegen, vacatures te plaatsen en te adverteren. Door het aanvaarden van deze algemene voorwaarden verbinden werkgevers zich ertoe de diensten van Talentdepo enkel te gebruiken voor voormelde doeleinden.
 3. Externe gebruikers van Talentdepo (i.e. gebruikers die geen account aanmaken) kunnen geen gebruik maken van functionaliteiten van Talentdepo.
 4. RBM wijst de gebruiker er op dat zij geen enkele rol speelt in het rekruteringsproces ten gevolge van het contact tussen werkzoekende en werkgever via Talentdepo.
  Overeenkomstig artikel 3.1. van deze algemene voorwaarden draagt RBM geen enkele verantwoordelijkheid voor de vorm en/of inhoud van advertenties die werkgevers plaatsen op Talentdepo, noch van profielen aangemaakt door de werkzoekenden.

2.2 Inhoud

 1. RBM tracht ervoor te zorgen dat de op Talentdepo aangeboden inhoud (zijnde het geheel van data en informatie in de meest ruime zin) juist, volledig en bijgewerkt is. Ondanks onze inspanningen kunnen er zich onjuistheden voordoen waarvoor RBM geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaardt.
  RBM kan niet uitsluiten dat er storingen, onderbrekingen of technische fouten opduiken die de toegang tot Talentdepo beperken of verhinderen
 2. De gebruiker (zowel werkzoekende als werkgever) is zelf volledig verantwoordelijk voor de inhoud die door hem/haar op Talentdepo wordt geplaatst. De gebruiker dient RBM in hoofdsom, interesten en (advocaten)kosten te vrijwaren tegen elke rechtsvordering met betrekking tot voormelde inhoud.
  Het gebruik van Talentdepo en de inhoud ervan geschiedt uitsluitend op eigen risico. Het downloaden van inhoud of het op enigerlei wijze verkrijgen van inhoud door het gebruik van Talentdepo gebeurt op eigen verantwoordelijkheid.
  De inhoud op Talentdepo is beschikbaar in de staat zoals geraadpleegd zonder dat hierbij enige garanties geleverd worden.
 3. De inhoud die door de gebruiker op Talentdepo wordt geplaatst, dient te voldoen aan de volgende voorwaarden:
  • de verschafte inhoud moet volledig, correct, concreet en redelijkerwijs relevant zijn.
  • de verschafte inhoud mag geen rechtstreekse publiciteit bevatten voor de (al dan niet professionele) gebruiker of mag er niet in bestaan al dan niet gewenste berichten te versturen naar (e-mailadressen van) andere gebruikers (“spamming”) voor eender welk doel;
  • de verschafte inhoud mag geen inbreuk maken op rechten van derden, waaronder maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten (zoals auteursrechten, naburige rechten, octrooien, know-how, merkenrechten, modelrechten, domeinnamen, databankrechten en software).
  • de verschafte inhoud mag niet in strijd zijn met enige wettelijke bepaling, waaronder maar niet beperkt tot de Privacywet, Wet Marktpraktijken, Wet op de bescherming van de economische mededinging etc.;
  • de verschafte inhoud mag niet lasterlijk, eerrovend, kwetsend, bedreigend, racistisch, obsceen, schadelijk voor minderjarigen zijn of aanzetten tot haat, discriminatie of geweld of op enigerlei wijze in strijd zijn met de openbare orde of goede zeden;
  • de verschafte inhoud mag de goede reputatie van Talentdepo niet schaden;
  • de verschafte inhoud mag geen hyperlinks bevatten naar andere websites;
  • de verschafte inhoud mag geen virussen bevatten of andere malware die technische fouten of niet toegestane interventies doen ontstaan op Talentdepo of op enigerlei wijze schadelijk zijn voor het systeem van RBM en/of voor persoonsgegevens van gebruikers.
 4. Indien de inhoud geplaatst op Talentdepo in strijd is met deze algemene voorwaarden heeft RBM het recht om eenzijdig en zonder voorafgaande ingebrekestelling:
  • de inhoud aan te passen of te doen aanpassen, te weigeren of te verwijderen;
  • de gebruiker toegang tot Talentdepo of een gedeelte ervan te ontzeggen;
  • de account van de gebruiker te schorsen of te verwijderen.

Aansprakelijkheid

 1. RBM is op geen enkele wijze aansprakelijk of verantwoordelijk voor:
  • de kwaliteit, volledigheid, juistheid, geschiktheid, beschikbaarheid of vorm van de inhoud op Talentdepo;
  • enige beslissing genomen of handeling gesteld door een gebruiker op basis van de inhoud op Talentdepo;
  • eventuele storingen, onderbrekingen, technische fouten, virussen etc. op Talentdepo;
  • indirecte schade, onrechtstreekse schade of gevolgschade (waaronder maar niet beperkt tot verlies van een kans, winstderving, dataverlies, emotionele schade etc.);
  • gevallen van overmacht.
 2. Niets sluit evenwel de aansprakelijkheid uit van RBM voor opzet of een met opzet gelijk te stellen zware fout. In dit laatste geval is de aansprakelijkheid van RBM evenwel beperkt tot het bedrag waarvoor zij verzekerd is bij haar BA-verzekeraar, en met een maximum van 10.000 EUR per schadegeval. Deze zelfde beperking geldt indien de uitsluiting van aansprakelijkheid vervat in 3.1. door een rechtscollege of arbiter ooit als ongeldig of niet tegenstelbaar zou worden beschouwd.

Intellectuele eigendom

 1. De inhoud van Talentdepo, waaronder maar niet beperkt tot alle teksten, afbeeldingen, logo’s, grafieken, videobestanden, geluidsbestanden, HTML-codes, databanken, de vormgeving of enige andere inhoud, behoort tot de exclusieve intellectuele eigendom van RBM of haar licentiegevers en mag slechts gereproduceerd worden of meegedeeld worden aan het publiek na uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaandelijke toestemming van RBM of haar licentiegevers.
 2. Elke gebruiker verleent aan RBM een kosteloze, wereldwijde en eeuwigdurende licentie om de inhoud die hij/zij op Talentdepo plaatst te reproduceren, verspreiden of publiceren, op enigerlei wijze te gebruiken, verwerken, vertalen en aan te passen. Deze licentie behoudt haar geldigheid, zelfs indien de gebruiker zich uitschrijft op Talentdepo.
 3. Elke gebruiker kan een beweerdelijke schending van intellectuele eigendomsrechten melden aan RBM, die daaraan het nodige gevolg zal verlenen. U kunt hiervoor een e-mail zenden aan info@talentdepo.com.
 4. Voor onze diensten wordt gebruik gemaakt van bepaalde opensourcesoftware of freeware onder licenties die bepalingen kunnen bevatten die voorrang hebben op deze algemene voorwaarden.

Klachten

Klachten voortvloeiend uit enigerlei gebruik van Talentdepo en/of de toepassing van deze algemene voorwaarden kunnen gerapporteerd worden aan RBM via e-mail (info@talentdepo.com).

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Elke betwisting over de interpretatie of toepassing van deze algemene voorwaarden of voortvloeiend uit enigerlei gebruik van Talentdepo is exclusief onderworpen aan het Belgisch recht en valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Gent, tenzij de wet op dwingende wijze de bevoegdheid van een andere rechtbank voorschrijft.

Contactgegevens

BVBA RedBeaver Media
Moeresteenweg 85, 8660 Adinkerke
KBO 0564 814 667

http://www.talentdepo.com
http://www.redbeavermedia.be
E-mail: info@talentdepo.com

Vind je studentenjob in ...