Notice: wpdb::prepare was called incorrectly. The query does not contain the correct number of placeholders (2) for the number of arguments passed (3). Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 4.8.3.) in /var/www/staged.talentdepo/website/wp-includes/functions.php on line 3838
Talentdepo - Privacy - Talentdepo

Privacy

1. Algemeen

 1. De applicatie https://www.talentdepo.com/ (hierna: Talentdepo) wordt uitgebaat door BVBA RedBeaver Media, KBO 0564 814 667, met zetel te 8660 Adinkerke, Moeresteenweg 85 (hierna: “RBM”).
 2. Deze privacy policy is van toepassing op de diensten van Talentdepo geleverd door RBM en in bijzonderheid de verwerking van persoonsgegevens via Talentdepo door RBM. Deze privacy policy dekt op geen enkele wijze het privacybeleid van andere websites waarnaar via (zelfs toegestane) hyperlinks op Talentdepo wordt verwezen of van ondernemingen of entiteiten die adverteren in onze diensten.
 3. RBM verbindt zich ertoe zorg te dragen voor uw privacy en is verantwoordelijk voor de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens. Als verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens zien wij toe op de vertrouwelijkheid en de veiligheid van deze gegevens.
  RBM handelt hierbij steeds conform de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (hierna: “Privacywet”).
 4. Deze privacy policy beoogt u te informeren over de manier waarop persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt op Talentdepo. In geval van bijkomende vragen kunt u e-mailen naar info@talentdepo.com. Wij raden u ten stelligste aan deze privacy policy zorgvuldig door te nemen. Bijkomende inlichtingen kunnen ook verkregen worden op de website van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer:http://www.privacycommission.be/nl.
 5. Gedrag of inhoud in strijd met deze privacy policy, kan worden gemeld door een e-mail te sturen naar info@talentdepo.com waaraan het nodige gevolg zal worden verleend.
 6. RBM behoudt zich het recht voor om deze privacy policy op elk moment te wijzigen. Deze privacy policy werd het laatst gewijzigd op 30 maart 2015.

2. Gegevensverwerking

Vanaf het moment dat u zich akkoord verklaart met onze privacy policy (door op de knop “Registreer” te klikken) geeft u RBM de toestemming om uw persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken en gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt zoals verder bepaald in deze privacy policy.

2.1 Welke (persoons)gegevens worden verzameld?

 1. Werkzoekende
  Om een account als werkzoekende aan te maken op Talentdepo worden de volgende identificatiegegevens verzameld: naam, voornaam, e-mailadres en wachtwoord. Zonder voormelde gegevens kunt u als werkzoekende geen account aanmaken op Talentdepo. Ter voltooiing van de registratie worden de volgende identificatiegegevens verzameld: telefoon, regio om te werken, vervoer en gewenste sectoren.
  Eenmaal een account op Talentdepo is aangemaakt, worden – zonder volledig te zijn – volgende gegevens verzameld naargelang het gebruik van Talentdepo teneinde een actueel profiel van de werkzoekende te kunnen opstellen:

  • Rubriek “Instellingen”: identificatiegegevens (naam, voornaam, woonplaats, adres, studies, plaats studeren, op kot, geboortedatum, geslacht, profielfoto, jaar afstuderen, richting, naam school/opleidingscentre, etc.) & werkervaringen (gewerkt bij, doorlooptijd, informatie opdracht);
  • Rubriek “Vacatures”: informatie jobs (bedrijf, datum van job, tijdstip, locatie, omschrijving, contactgegevens, etc.);
  • Rubriek “Beschikbaarheid”: informatie wanneer men wenst te werken (dag en periode);
   RBM beperkt de zichtbare informatie en toegang tot persoonsgegevens voor bedrijven die geen interesse hebben in de werkzoekende.
 2. Werkgevers
  Om een bedrijfsaccount aan te maken dat toelaat de beschikbaarheid van werkzoekenden te raadplegen, hen te contacteren of open vacatures te adverteren op Talentdepo worden de volgende gegevens verzameld: bedrijfsnaam, locatie tewerkstelling, zetel, ondernemingsnummer, naam, adres, telefoonnummer & e-mailadres van de contactpersoon en facturatiegegevens.
  Ter voltooiing van de registratie ontvangt men een bevestigingse-mail. Indien de aanvraag voor een bedrijfsaccount werd goedgekeurd kan men meteen gebruik beginnen maken van Talentdepo.

2.2 Op welke wijze worden gegevens verzameld?

RBM verzamelt persoonsgegevens op twee manieren:

 • Via Talentdepo worden persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens, zoals onder meer de gegevens vermeld in 2.1. hierboven, verzameld telkens wanneer u zich registreert (als werkzoekende of als werkgever) en de betreffende gegevens ingeeft;
 • Via Talentdepo worden tevens onder meer de volgende gegevens verzameld: apparaatgegevens, logbestandsgegevens zoals het IP-adres, browser en besturingssysteem, de externe website die u heeft doorverwezen, de door u bezochte onderdelen op Talentdepo (en de datum en tijd en de doorlooptijd van de door u bezochte onderdelen), e-mailadres, wachtwoord, taalkeuze en de door u ingegeven zoekcriteria op Talentdepo. Deze gegevens worden automatisch (zelfs zonder enige registratie) en enkel met oog op verdere verbetering van de diensten van Talentdepo verzameld.

2.3 Waarom worden gegevens verzameld?

RBM gebruikt de gegevens die door u via Talentdepo worden meegedeeld enkel om toegang tot en de goede werking van de diensten op Talentdepo mogelijk te maken. Dit behelst het aanbieden van een app aan jonge werkzoekenden om aan te geven wanneer men wenst te werken en vacatures te raadplegen en het aanbieden van een webplatform aan werkgevers teneinde mogelijke kandidaten te zoeken en hun profiel te bekijken om werkzoekenden te contacteren en vacatures te kunnen plaatsen.
De gegevens van werkzoekenden worden op Talentdepo ter beschikking gesteld aan potentieel geïnteresseerde werkgevers.
Na registratie op Talentdepo wordt u als werkzoekende via e-mail regelmatig op de hoogte gehouden van diensten op Talentdepo via nieuwsbrieven.

2.4 Communicatie aan derden

RBM wijst u er op dat de door ons verzamelde persoonsgegevens doorgegeven kunnen worden aan onze partners dewelke werkgevers zijn.
RBM heeft tevens het recht om de persoonsgegevens over te maken aan bevoegde autoriteiten op hun uitdrukkelijk verzoek en zonder voorafgaande toestemming van de betrokkene.

2.5 Bewaren van gegevens

Identificatiegegevens van gebruikers die van Talentdepo werden verwijderd, kunnen nog enige tijd door RBM worden bewaard met een maximale termijn van één jaar na verwijdering.
Zodra de gebruiker zijn/haar account op Talentdepo opzegt, worden de gegevens die de gebruiker heeft verstrekt bij de inschrijving in beginsel onmiddellijk op non-actief geplaatst & onzichtbaar voor derden en de gebruiker. Om juridische redenen en veiligheidsredenen kunnen uw persoonsgegevens na opzeg van uw account nog gedurende enige tijd bewaard worden. De gebruiker kan op elk moment zijn/haar account op Talentdepo opzeggen, zie http://talentdepo.com/support/delete_account.
Wanneer een gebruiker Talentdepo een jaar lang niet bezoekt of gebruikt, wordt zijn/haar profiel op non-actief gezet. Wanneer de gebruiker vervolgens nog eens een jaar lang Talentdepo niet bezoekt of gebruikt, wordt zijn/haar profiel gewist. Niets belet de gebruiker om een nieuwe account aan te maken indien hem/haar de toegang tot Talentdepo niet werd ontzegd.

Veiligheid en vertrouwelijkheid

 1. De persoonsgegevens worden door RBM op een zo veilig mogelijke manier verzameld en verwerkt. RBM neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de gegevens te beschermen tegen onder meer ongeoorloofde verwerking, verlies, misbruik of (niet toegelaten) wijziging.
 2. De aangestelden van RBM die toegang hebben tot uw gegevens, hebben de verplichting om het vertrouwelijk karakter van deze gegevens te eerbiedigen.

Wat zijn uw rechten?

  1. Overeenkomstig de Privacywet heeft u het recht om op elk ogenblik en kosteloos toegang te vragen tot de persoonsgegevens die door ons werden verzameld.
  2. U hebt het recht uw gegevens kosteloos te laten corrigeren of wijzigen.
  3. U hebt tevens het recht om kosteloos de verwijdering of het verbod van gebruik van uw persoonsgegevens te vragen.
  4. U kunt hiervoor eenvoudigweg een verzoek richten aan info@talentdepo.com waarbij u zich afdoende dient te identificeren.

Contactgegevens

BVBA RedBeaver Media
Moeresteenweg 85, 8660 Adinkerke
KBO 0564 814 667

http://www.talentdepo.com
http://www.redbeavermedia.be
E-mail: info@talentdepo.com

Vind je studentenjob in ...